Curl Like Giá Rẻ

Demo
http://demo.vinagon.com/ankhang/
http://dienmaykiengiang.com/

1. Hướng dẫn cấu hình website:

Import csdl vào phpmyadmin
- Cấu hình lại file vn-config.php
$db_config['dbhost'] = '127.0.0.1';
$db_config['dbport'] = '';
$db_config['dbname'] = 'ankhang'; //thay doi dbname
$db_config['dbsystem'] = 'ankhang'; // thay doi dbsystem theo dbname
$db_config['dbuname'] = 'root'; // thay doi dbuname
$db_config['dbpass'] = ''; // thay doi pass
$db_config['dbtype'] = 'mysql';
$db_config['collation'] = 'utf8mb4_unicode_ci';
$db_config['charset'] = 'utf8mb4';
$db_config['persistent'] = false;
$db_config['prefix'] = 'nv4';

2. Đăng nhập quản trị domain/admin

- Username: admin
- Password: inpicter.com1

3. Một số hình ảnh minh hoạ

Live đemo trực tuyến:LINK DOWNLOAD

Shared:

0 Bình Luận