Curl Like Giá Rẻ

Bước 1: Tải Hola Về
Bước 2: Fake Ip : Trung Quốc
Bước 3: Log Những Link Kháng Sau 
  1. Link 1 : https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
  2. Link 2 : https://www.facebook.com/help/contact/313733425335072
  3. Link 3 : https://www.facebook.com/help/contact/1553947421490701
Bước 4: Đổi Thành Ngôn Ngữ Trung Quốc (Phồn Thể) Nhé
Bước 5: Up Lên Và Hóng
THẦN CHÚ REP MAIL:
Full Name: 
Date of birth: 


Shared:

0 Bình Luận